Publicitat
Noves tecnologies · 22 de Setembre de 2010. 11:42h.

Llum verda a l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya

Substitueix l’Agència Catalana de Protecció de Dades

Llum verda a l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya. Aquesta norma configura el nou organisme com l’autoritat independent que ha de garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
 
L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDC), que substitueix l’Agència Catalana de Protecció de Dades, creada el 2002, s’adapta a les noves disposicions que respecte a la protecció de dades de caràcter personal fa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, i introdueix diverses millores tècniques fruit de l’experiència d’aquests darrers anys. L’objectiu principal és reforçar-ne la independència i l’objectivitat.
 
La llei estableix l’àmbit competencial de l’APDC, els seus òrgans i el seu règim jurídic, econòmic i de personal, les seves funcions i els mitjans per exercir les seves potestats. Un canvi destacable és la modificació de la denominació per complir el mandat estatutari i diferenciar-la d’altres ens instrumentals de l’Administració. Pel que fa a la naturalesa jurídica, l’APDC està dotada d’autonomia orgànica i funcional, cosa que vol dir que deixa de dependre directament del Govern.

Una de les principals novetats de la norma, elaborada pel Departament de Governació i Administracions Públiques, és que la designació del director o directora de l’ACPD la farà el Parlament per una majoria de tres cinquenes parts en primera votació, o per majoria absoluta en segona votació. El seu nom el proposarà el Consell Assessor i el nomenament serà per a cinc anys renovable només en una ocasió.
 
L’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya amplia l’àmbit d’actuació de l’Agència, que s’estén a totes les institucions públiques de Catalunya, les universitats públiques i privades i les persones físiques o jurídiques que exerceixin funcions públiques dins les matèries de competència de la Generalitat o els ens locals.
 
Les funcions de l’APDC també són més àmplies que les de l’Agència; entre d’altres pot elaborar plans d’auditoria, emetre informes potestatius en relació amb les disposicions dels ens locals en matèria de protecció de dades i atorgar autoritzacions.

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat